มีปริมาณตลาดสินค้ามูลค่าต่ำที่เพิ่มขึ้น

เริ่มจัดซื้อทรัพย์สินที่มูลค่าต่ำ
มองเห็นโอกาสในการเติบโตครั้งใหญ่